به تعداد وبلاگ نويسان سرويس سياسي شرق، هر روز افزوده مي شود خوشبختانه!
بعد از فريد مدرسي و اکبر منتجبي که تازه گي ها به جمع وبلاگ نويسان اضافه شده اند، رضا خجسته رحيمي هم تصميم گرفته که وبلاگ بنويسد. وبلاگي با نام تلخ مره گي ها.
اينطور که رضا نوشته مي خواهد تلخي هاي زندگي روزانه اش را با ما قسمت کند. البته اميدوارم زندگي اش هميشه شيرين باشد.
به هرحال مبارک است.